กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

               วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ครั้งที่ ๒ โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา (กิจการนิสิต) ได้กำหนดเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต นายกสโมสร หัวข้อ “สิทธิเรามี เลือกคนดีเข้าสภา”นิสิต และกิจกรรม เลือกชมรม ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๑ โดยมี ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวนการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น และ ผู้บริหาร,คณาจารย์,เจ้าหน้าที่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต กิจกรรมโฮมรูม Homeroom Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2561 สาขาวิชาปรัชญา

                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ พิธิเปิดได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานพิธี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตขอนแก่นให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งในปี้นี้ได้รีบเกียรติจากคณะกรรมการจำนวน ๑๒ รูป/ท่าน ดังนี้  ๑) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. ๒) ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา Read more

กิจกรรม Homeroom ภาคเรียนที่ 1/2561

             เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.61 เวลา 13.00-15.00 น. ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตกล่าวให้โอวาท ปฐมนิเทศ กิจกรรม Homeroom ภาคเรียนที่ 1/2561  ในงานนี้ ยังมีการบรรยายเรื่อง นิสิตกับประกันคุณภาพการศึกษา โดย ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวนการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารการศึกษายังให้คำแนะนำนิสิต ดังนี้ 1.เรื่องการเข้าใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนิสิต 2.ตารางกิจกรรมเรารัก มจร ขอนแก่น 3.ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2561  

การประชุมนิสิตเรื่องการรับน้องประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ ประชุมนิสิตชั้นปีที่ ๒-๔ ทุกขา เรื่อง กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๒

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

      วันที่ ๙ ม.ย.๖๑ พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น/ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปฎิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เข้าค่ายคุณธรรมและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดปีการศึกษา ๒๕๖๑ (สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เฉพาะภาคปกติ) วันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตถวายรายงานการดำเนินงาน ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ส่งเสริมวิชาการพระพุทธศาสนา บริการสังคม ผลิตบัณฑิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำของสังคม มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๘ เป็นต้นมา ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมนิสิต ในกระบวนการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ Read more