กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการวังปลาหน้าวัด : การปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมของชุมชนสืบชะตาแม่น้ำพอง

                       สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีประสิทธิภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบพันธกิจทั้ง 4 อย่างของมหาวิทยาลัย คือ การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นี้ เพื่อให้นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาได้บูรณาการรายวิชา พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม  ชั้นปี 3 และรายวิชาแนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา  ชั้นปี 4  กับกิจกรรมของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้นำนิสิตเข้าร่วมทำกิจกรรมการศึกษาการสืบชะตาแม่น้ำพองร่วมพิธีปล่อยปลาลงในแม่น้ำพองที่ท่าน้ำหน้าวัดท่าราษฎร์ บ้านดงพอง โดยได้รับความร่วมมือเทศบาลเมืองศิลา และชุมชนรอบวัดท่าราษฎร์ บ้านดงพอง Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๑๑

                             วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐ น.  พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิต ดำเนินกิจกรรมโฮมรูมครั้งที่ ๑๑ โดยมี การบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต และการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ ปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัย กิจกรรม Homeroom เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนานิสิต ให้เกิดการเรียนรู้ทางด้าน ไทยแลนด์ 4.0 Read more

โครงการคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา “การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรม LISREL” ประจำปี ๒๕๖๑

                      ส่วนงานวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้จัดโครงการคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา “การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรม LISREL”  ่ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ทางวิทยาเขตขอนแก่นได้ส่งตัวแทนอาจารย์เข้าร่วมรับการอบรมในโครงการดังกล่าว                    Read more

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย” ประจำปี ๒๕๖๑

             ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย” ประจำปี ๒๕๖๑  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๑   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ ได้นำผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นทางวิชาการ  ทั้งนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา คือ นายชัยภัทร  ปทุมทา เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้                       Read more

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-Learning) ครั้งที่ ๒

              ตามที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดโครงการ “การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-Learning) ครั้งที่ ๒” ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑  โดยในการอบรมครั้งที่ ๒ นี้เป็นการต่อยอดจากครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๑   ดังนั้นทางหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา   จึงได้ส่ง   นายชัยภัท๒ร ปทุมทา  อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เคยร่วมอบรมแล้วในครั้งที่ ๑  เข้าอบรมอีกในครั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้มาสื่อสาร  (KM) แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาให้คณาจารย์ในหลักสูตรเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ Read more

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-Learning) ครั้งที่ ๑

                  ตามที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดโครงการ “การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-Learning) ครั้งที่ ๑” ในระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๑    ทางหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา   จึงได้ส่งตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร คือ   นายชัยภัทร ปทุมทา    เข้าอบรมในครั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้มาสื่อสาร  (KM) แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาให้คณาจารย์ในหลักสูตร และวิทยาเขต เป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-Learning) และการจัดการเรียนการสอน Read more

โครงการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.ประจำปี ๒๕๖๐

                 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ได้เดินทางไปร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย  โดยทางวิทยาเขตหนองคายได้เชิญหน่วยงานจัดการศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด เพื่อไปร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาอีกด้วย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาเขตขอนแก่น ปี ๒๕๖๑

                     วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตามอบหมายให้ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ อาคารเรียน ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น           Read more

กิจกรรมงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๐

                       เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดขบวนแห่งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานพิธีเปิด ณ หน้าโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ถ.กลางเมือง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีขบวนแห่จำนวน ๑๐ ขบวน อาทิ ขบวนแห่ อบจ.ขอนแก่น ขบวนแห่เทศบาลนครขอนแก่น Read more

โครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มสมรรณะการทำงานด้วย G Suite for Education

                    วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรนะการทำงานด้วย G Suite for Education เพื่อเพิ่มสมรรณะการทำงานด้วย G Suite for Education สำหรับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  โดยจัดอบรม ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑               Read more