การอบรม e-Learning หัวข้อ e-Testing สำหรับคณาจารย์ ครั้งที่ 5

                ตามที่  ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้กำหนดให้มีการอบรม e-Learning ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการโครงการฝึกอบรม โดยครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมในหัวข้อ     e-Testing โดยมีตัวแทนคณาจารย์ของวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เข้าร่วม 3 คน คือ นายชัยภัทร ปทุมทา อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา, ดร.เรียงดาว ทวะชาลี  ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และ ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  ทั้งนี้ Read more

พิธีมุทิตาสักการะ บายศรี-สู่ขวัญ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. 2561

                     วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นได้เข้าร่วมแสดงมุทิตาสักการะ บายศรี-สู่ขวัญถวายต่อ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมแสดงมุฑิตาสักการะทั้งหมด 5 รูป/คน คือ  พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. , พระมหาปพน กตสาโร, ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ, พระมหาประทีป สญฺญโม,ดร. และนายชัยภัทร ปทุมทา       Read more

โครงการจัดการความรู้ (KM) การบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

         ในระหว่างวันที่ 8-10  สิงหาคม 2561 วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) การบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในวันเปิดงาน พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมมตาเป็นประธานใน ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) โดยมี ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น/ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ถวายรายงานต่อประธานพิธี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น /มีนโยบายในด้านการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้การดำเนินการการจัดการเรียนการสอนเพื่อการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมบรรลุเป้าหมายและเป็นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ Read more

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญา

                  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบหมายให้ พระมหาปพน กตสาโร                  และนายชัยภัทร ปทุมทา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เดินทางไปที่คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อไปเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินจะเข้าตรวจหลักฐานการจัดการศึกษาในวันที่ 3  สิงหาคม 2561  โดยมี Read more

อบรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต-โครงการนิสิตปรัชญาปี 3

                วันที่ 26 กรกฎาคม 2561   กลุ่มนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชั้นปีที่ 3  นำโดย พระอธิการวิฑูรย์  ปุญฺญพหุโล  ได้นำเพื่อนนิสิตอีก 3 รูป คือ พระศรีสุข  รติโก (นิสิตรัฐศาสตร์ ปี 5 ปฏิบัติศาสนกิจ), พระสมหมาย  อคฺคปญฺโญ (นิสิตสาขาปรัชญา ปี 3) .และพระสุรชาติ  สุทฺธปญฺโญ (นิสิตสาขาปรัชญา ปี 3) ออกบริการวิชาการให้กับชุมชนในโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ Read more

 Action Learning การอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของนิสิตสาขาปรัชญา

             Action Learning  วันนี้ขอนำเสนอกิจกรรมของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ชั้นปีที่ 3 ไปเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน เป็นกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติ               ในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ชั้นปีที่ 3  มีโอกาสได้รับนิมนต์ไปบริการวิชาการกับสังคมนอกพื้นที่  นำโดย    พระอธิการวิฑูรย์ ปุญฺญพหุโล (ไวทยะโชติ) , พระสมหมาย อคฺคปญฺโญ (พาจ่อย) และ พระสุรชาติ Read more

การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ (Active Learning) ประจำปี 2561

       ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 กองวิชา สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ประจำปี 2561 ณ พาราไดซ์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี. โดยมี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.เมตตาเป็นประธาน และบรรยายพิเศษ “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย”  ทั้งนี้ โครงการฯ ยังได้เชิญ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรเชิงปฎิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ได้ส่ง นายชัยภัทร ปทุมทา อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการฯ โดยมี Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

                วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของวิทยาเขตขอนแก่น ทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา ได้มีโอกาสแสดงมุฑิตาต่อกันและกัน  โดยเฉพาะนิสิตทั้งเก่าและใหม่ได้แสดงความกตัญญู คารวตา ต่อบูรพาจารย์ อาจารย์ ครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ผู้คอยแนะนำส่งเสริมให้นิสิตเป็นคนดีต่อสังคม                ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มี Read more

กิจกรรมรับน้องสู่ขวัญผูกข้อต่อแขน ประจำปีการศึกษา 2561

           ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2561 หลังจากนิสิตรุ่นพี่ได้ดำเนินกิจกรรมรับน้องมาเป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์ วันดังกล่าวนี้จึงเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมรับน้อง โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา   โดยในวันนี้มีกิจกรรมสำคัญหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมฐานการเรียนรู้ของนิสิตคฤหัสถ์ กิจกรรมการรับน้องสู่ขวัญผูกข้อต่อแขนตามประเพณีอีสาน  กิจกรรมประกวดนิสิตนวลักษณ์ 9  และกิจกรรมประกวดดาวเดือนของนิสิตคฤหัสถ์ เป็นต้น  ถือเป็นการจัดกิจกรรมรับน้องเป็นวันสุดท้ายของทั้งนิสิตบรรพชิต และคฤหัสถ์