Action Learning การอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของนิสิตสาขาปรัชญา

             Action Learning  วันนี้ขอนำเสนอกิจกรรมของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ชั้นปีที่ 3 ไปเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน เป็นกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติ               ในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ชั้นปีที่ 3  มีโอกาสได้รับนิมนต์ไปบริการวิชาการกับสังคมนอกพื้นที่  นำโดย    พระอธิการวิฑูรย์ ปุญฺญพหุโล (ไวทยะโชติ) , พระสมหมาย อคฺคปญฺโญ (พาจ่อย) และ พระสุรชาติ Read more

การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ (Active Learning) ประจำปี 2561

       ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 กองวิชา สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ประจำปี 2561 ณ พาราไดซ์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี. โดยมี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.เมตตาเป็นประธาน และบรรยายพิเศษ “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย”  ทั้งนี้ โครงการฯ ยังได้เชิญ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรเชิงปฎิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ได้ส่ง นายชัยภัทร ปทุมทา อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการฯ โดยมี Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

                วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของวิทยาเขตขอนแก่น ทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา ได้มีโอกาสแสดงมุฑิตาต่อกันและกัน  โดยเฉพาะนิสิตทั้งเก่าและใหม่ได้แสดงความกตัญญู คารวตา ต่อบูรพาจารย์ อาจารย์ ครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ผู้คอยแนะนำส่งเสริมให้นิสิตเป็นคนดีต่อสังคม                ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มี Read more

กิจกรรมรับน้องสู่ขวัญผูกข้อต่อแขน ประจำปีการศึกษา 2561

           ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2561 หลังจากนิสิตรุ่นพี่ได้ดำเนินกิจกรรมรับน้องมาเป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์ วันดังกล่าวนี้จึงเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมรับน้อง โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา   โดยในวันนี้มีกิจกรรมสำคัญหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมฐานการเรียนรู้ของนิสิตคฤหัสถ์ กิจกรรมการรับน้องสู่ขวัญผูกข้อต่อแขนตามประเพณีอีสาน  กิจกรรมประกวดนิสิตนวลักษณ์ 9  และกิจกรรมประกวดดาวเดือนของนิสิตคฤหัสถ์ เป็นต้น  ถือเป็นการจัดกิจกรรมรับน้องเป็นวันสุดท้ายของทั้งนิสิตบรรพชิต และคฤหัสถ์               

กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

               วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ครั้งที่ ๒ โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา (กิจการนิสิต) ได้กำหนดเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต นายกสโมสร หัวข้อ “สิทธิเรามี เลือกคนดีเข้าสภา”นิสิต และกิจกรรม เลือกชมรม ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๑ โดยมี ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวนการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น และ ผู้บริหาร,คณาจารย์,เจ้าหน้าที่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต กิจกรรมโฮมรูม Homeroom Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2561 สาขาวิชาปรัชญา

                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ พิธิเปิดได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานพิธี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตขอนแก่นให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งในปี้นี้ได้รีบเกียรติจากคณะกรรมการจำนวน ๑๒ รูป/ท่าน ดังนี้  ๑) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. ๒) ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา Read more

กิจกรรม Homeroom ภาคเรียนที่ 1/2561

             เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.61 เวลา 13.00-15.00 น. ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตกล่าวให้โอวาท ปฐมนิเทศ กิจกรรม Homeroom ภาคเรียนที่ 1/2561  ในงานนี้ ยังมีการบรรยายเรื่อง นิสิตกับประกันคุณภาพการศึกษา โดย ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวนการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารการศึกษายังให้คำแนะนำนิสิต ดังนี้ 1.เรื่องการเข้าใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนิสิต 2.ตารางกิจกรรมเรารัก มจร ขอนแก่น 3.ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2561  

การประชุมนิสิตเรื่องการรับน้องประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ ประชุมนิสิตชั้นปีที่ ๒-๔ ทุกขา เรื่อง กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๒

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

      วันที่ ๙ ม.ย.๖๑ พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น/ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปฎิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เข้าค่ายคุณธรรมและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดปีการศึกษา ๒๕๖๑ (สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เฉพาะภาคปกติ) วันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตถวายรายงานการดำเนินงาน ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ส่งเสริมวิชาการพระพุทธศาสนา บริการสังคม ผลิตบัณฑิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำของสังคม มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๘ เป็นต้นมา ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมนิสิต ในกระบวนการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ Read more