กิจกรรมโฮมรูม 15 สิงหาคม 2561

          วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  ได้นัดนิสิตชั้นปี 1-4 เข้าพบเพื่อประชุมปรึกษาหารือและรับข้อร้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2561  โดยมี พระมหาปพน กตสาโร เป็นตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร ทำหน้าที่พูดคุยรับเรื่องร้องเรียนและให้คำแนะนำในการเรียนการสอนให้กับนิสิต             ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว   กลุ่มงานบริการการศึกษา (กิจการนิสิต) ได้กำหนดและวางแผนกิจกรรมนในทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์  เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพนิสิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเพื่อสอดคล้องกับนวลักษณ์ 9 ซึ่งเป็นลักษณะบันฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้   โดยทั้งนี้ในสัปดาห์นี้หลักสูตรฯ ทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทิน  ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 29 Read more

กิจกรรมโฮมรูม 11 ก.ค.2561

       ในทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์  กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยลัยสงฆ์ขอนแก่น จะมีกิจกรรมโฮมรูมให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ  เช่น การสัมมนาวิชาการ การอบรม การร่วมกิจกรรมในชมรม หรือการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และอื่นๆอีกมากมาย  โดยในสัปดาห์นี้ ตรงกับวันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ได้ให้นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วง 1 เดือนที่ผ่านหลังจากการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561  ทั้งนี้นิสิตได้เข้าพบ พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. ประธานหลักสูตรฯ เพื่อพูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในรอบเดือนที่ผ่านมา และปรึกษาหารือแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนของนิสิตในชั้นปีต่างๆ    

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

                วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของวิทยาเขตขอนแก่น ทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา ได้มีโอกาสแสดงมุฑิตาต่อกันและกัน  โดยเฉพาะนิสิตทั้งเก่าและใหม่ได้แสดงความกตัญญู คารวตา ต่อบูรพาจารย์ อาจารย์ ครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ผู้คอยแนะนำส่งเสริมให้นิสิตเป็นคนดีต่อสังคม                ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มี Read more

กิจกรรมรับน้องสู่ขวัญผูกข้อต่อแขน ประจำปีการศึกษา 2561

           ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2561 หลังจากนิสิตรุ่นพี่ได้ดำเนินกิจกรรมรับน้องมาเป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์ วันดังกล่าวนี้จึงเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมรับน้อง โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา   โดยในวันนี้มีกิจกรรมสำคัญหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมฐานการเรียนรู้ของนิสิตคฤหัสถ์ กิจกรรมการรับน้องสู่ขวัญผูกข้อต่อแขนตามประเพณีอีสาน  กิจกรรมประกวดนิสิตนวลักษณ์ 9  และกิจกรรมประกวดดาวเดือนของนิสิตคฤหัสถ์ เป็นต้น  ถือเป็นการจัดกิจกรรมรับน้องเป็นวันสุดท้ายของทั้งนิสิตบรรพชิต และคฤหัสถ์               

กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

               วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ครั้งที่ ๒ โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา (กิจการนิสิต) ได้กำหนดเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต นายกสโมสร หัวข้อ “สิทธิเรามี เลือกคนดีเข้าสภา”นิสิต และกิจกรรม เลือกชมรม ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๑ โดยมี ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวนการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น และ ผู้บริหาร,คณาจารย์,เจ้าหน้าที่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต กิจกรรมโฮมรูม Homeroom Read more

กิจกรรม Homeroom ภาคเรียนที่ 1/2561

             เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.61 เวลา 13.00-15.00 น. ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตกล่าวให้โอวาท ปฐมนิเทศ กิจกรรม Homeroom ภาคเรียนที่ 1/2561  ในงานนี้ ยังมีการบรรยายเรื่อง นิสิตกับประกันคุณภาพการศึกษา โดย ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวนการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารการศึกษายังให้คำแนะนำนิสิต ดังนี้ 1.เรื่องการเข้าใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนิสิต 2.ตารางกิจกรรมเรารัก มจร ขอนแก่น 3.ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2561  

การประชุมนิสิตเรื่องการรับน้องประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ ประชุมนิสิตชั้นปีที่ ๒-๔ ทุกขา เรื่อง กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๒

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

      วันที่ ๙ ม.ย.๖๑ พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น/ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปฎิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เข้าค่ายคุณธรรมและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดปีการศึกษา ๒๕๖๑ (สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เฉพาะภาคปกติ) วันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตถวายรายงานการดำเนินงาน ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ส่งเสริมวิชาการพระพุทธศาสนา บริการสังคม ผลิตบัณฑิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำของสังคม มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๘ เป็นต้นมา ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมนิสิต ในกระบวนการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ Read more

กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการวังปลาหน้าวัด : การปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมของชุมชนสืบชะตาแม่น้ำพอง

                       สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีประสิทธิภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบพันธกิจทั้ง 4 อย่างของมหาวิทยาลัย คือ การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นี้ เพื่อให้นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาได้บูรณาการรายวิชา พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม  ชั้นปี 3 และรายวิชาแนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา  ชั้นปี 4  กับกิจกรรมของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้นำนิสิตเข้าร่วมทำกิจกรรมการศึกษาการสืบชะตาแม่น้ำพองร่วมพิธีปล่อยปลาลงในแม่น้ำพองที่ท่าน้ำหน้าวัดท่าราษฎร์ บ้านดงพอง โดยได้รับความร่วมมือเทศบาลเมืองศิลา และชุมชนรอบวัดท่าราษฎร์ บ้านดงพอง Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๑๑

                             วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐ น.  พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิต ดำเนินกิจกรรมโฮมรูมครั้งที่ ๑๑ โดยมี การบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต และการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ ปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัย กิจกรรม Homeroom เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนานิสิต ให้เกิดการเรียนรู้ทางด้าน ไทยแลนด์ 4.0 Read more